Kush Mintz Strain

$125.00$1,300.00

Hybrid 50% Sativa /50% Indica

THC: 22% – 24%